จิตวิทยาการลงทุน
Webinar กุมภาพันธ์ 2019

เรื่อง จิตวิทยาการลงทุน และการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน 5 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง จิตวิทยาการลงทุน และการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน

จุดประสงค์
1. เข้าใจจิตวิทยาการลงทุน
2. บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อการลงทุนที่ถูกต้อง

กดเพื่อเข้าชม